Batterisystem og landstrømstilkobling skal senke utslippene av CO2 og NOx

Rederiet til supplyskipet «Stril Barents», Simon Møkster Shipping i samarbeid med Vår Energi, vil på denne måten redusere drivstofforbruket og redusere CO2- og NOx-utslippene fra fartøyet.


BJØRN EGIL JAKOBSEN
[email protected]


– Batterisystemet og landstrømkoblingen skal bidra ytterligere til å senke klimagassutslippene fra Goliat-feltet, varsler rederiet i en pressemelding.

Man mener at systemene vil sikre betydelige reduksjoner av drivstofforbruket med tilhørende CO2 og NOx på fartøyet, og at systemene gir bedre kontroll og høyere sikkerhetsmarginer da det er installert i tillegg til eksisterende motorer om bord.

– Under krevende operasjoner til havs, som for eksempel dynamisk posisjonering langs Goliat plattformen, kan det oppstå store belastningsvariasjoner. Batteriet vil da kunne virke som en energibuffer som leverer nødvendig energi umiddelbart og derved mye raskere enn en forbrenningsmotor, opplyser Nils A. Liaaen hos Simon Møkster Shipping.

Det nye batterisystemet er allerede heist om bord og tilkoblet. Foto: Vår Energi

Han opplyser at batteriet også vil virke som ren nødkraft i DP-operasjoner ved å gi umiddelbar erstatningskraft.

Ved landligge ved forsyningsbasen Polarbase i Hammerfest kan skipet nå også kople seg til landstrøm, og dermed redusere forbruk av drivstoff samt utslipp og støy. I tillegg kan en benytte dette systemet til å lade opp skipets nye batterisystem.

– Samlet sett er målet å oppnå årlige utslippsreduksjoner i størrelsesorden 1400 tonn CO2 og 12 tonn NOx, fastslår han.

Goliat forsynes med kraft fra land, og beskrives som et av oljefeltene på norsk sokkel med lavest utslipp av klimagasser, og man mener at oppgraderingen om bord på «Stril Barents» er nok et eksempel på hvordan industrien kontinuerlig arbeider for å redusere klimabelastningen.

Både Batterisystemet og Landstrømstilkoblingen er allerede i aktiv bruk, og det rapporteres at dette fungerer meget godt.

Hovedleverandører har vært Vard og Kongsberg Maritime. Selve batteriet er levert av Corvus. Installasjonsarbeidet om bord har vært gjort av de lokale bedriftene Gagama Elektro AS og Hammerfest industriservice AS.

Stril Barents var før installasjon også et av de mest miljøvennlige fartøy innenfor offshore sektoren. Med naturgass (LNG) som drivstoff sikrer en allerede lave utslipp av blant annet NOx og partikler.

– Den nye installasjonen av et batterisystem og landstrømstilkopling medfører ytterligere forbedringer når det gjelder utslipp til miljø sammenliknet med konvensjonelle fartøy. NOx fondet har gitt tilsagn om støtte til dette prosjektet, opplyser han.